OFERTA:

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH  z egzaminem UDT – kurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Ilość godzin i czas trwania

Cykl szkolenia na kursie obejmuje 67 godzin dydaktycznych, w tym:

44 godz. zajęć teoretycznych

8 godz. zajęć praktycznych z zakresu wymiany butli gazowych

15 godz. zajęć praktycznych  

Wymagania wobec uczestników

Ukończone 18 lat

Wykształcenie, co najmniej podstawowe

Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny przemysłowej 

Efekty uczenia

 Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: wykonywał ustalone zadania w zakresie prac kierowcy operatora wózków jezdniowych samodzielnie prowadził wózek i wykonywał operacje manewrowe osprzętem wózka oraz jego obsługi, pracował i współpracował w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniał swoje działania oraz ponosił odpowiedzialność za ich skutki przestrzegał bezpiecznych metod pracy przy wózkach.

 

KURS KELNER – BARMAN – kurs dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych z wolnego naboru

 

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kelner – barman, nabycie umiejętności obsługi urządzeń fiskalnych używanych w gastronomii oraz komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim.

Realizacja celów kształcenia

Uczestnik kursu, po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności:

 • organizowania stanowiska pracy,
 • posługiwania się sprzętem  kelnerskim i barmańskim,
 • przechowywania towarów i napojów,
 • stosowania technik miksowania,
 • sporządzania napojów mieszanych według ustalonych receptur,
 • sporządzania napojów alkoholowych,
 • przyrządzania napojów według oczekiwań konsumenta,
 • podstawowych zasad żywienia człowieka,
 • zasady przygotowania i serwowania potraw,
 • opracowania kart menu,
 • obsługi konsumenta zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • obsługi urządzeń fiskalnych używanych w gastronomii,

 Wymagania wstępne

 • Uczestnicy kursu:
 •  ukończone 18 lat
 •  przydatność zdrowotna potwierdzony zaświadczeniem lekarskimi
 •  miła powierzchowność
 •  higiena osobista
 •  umiejętność komunikowania się

 

SZKOLENIA Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - główną grupą odbiorców są nauczyciele i pracownicy administracyjno – biurowi

 

Cel kursu:

Celem szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych. 

Ilość godzin:

Szkolenia okresowe:

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 godzin 

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 8 godzin dydaktycznych 

BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godzin 

Wymagania wobec uczestników

Zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy 

Efekty uczenia

Po ukończeniu szkolenia kursant:będzie potrafił identyfikować i oceniać zagrożenia występujące w procesach pracy oraz wynikające z nich ryzyko, poszerzy wiedzę i umiejętności związane z kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zaktualizuje niezbędną wiedzę z zakresu prawnej i technicznej ochrony pracy, pozna psychologiczne aspekty i przyczyny wypadków przy pracy, pozna efekty działania prawa synergii w dążeniu do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.