Fundacja Własności Pracowniczej działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 nr 46, poz. 203). Została powołana na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 1990 r. na czas nieoznaczony. Jej fundatorami są: Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” HTS oraz NSZZ Pracowników HTS S.A. 

Fundacja Własności Pracowniczej prowadzi działalność w oparciu o Statut realizując swoje zasadnicze cele poprzez:

  • Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży i dorosłych.

  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

  • Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i przekształceń własnościowych.

  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.