Od chwili powstania, Fundacja Własności Pracowniczej stale zdobywa doświadczenie na rynku szkoleniowym. Współpracując z wieloma renomowanymi instytucjami uczestniczy od lat 90-tych w wielu ważnych przedsięwzięciach - m.in. prywatyzacji Ośrodka Szkolenia Zawodowego HTS, na bazie którego powstała (w ramach programu restrukturyzacji Huty w roku 2003 r.) spółkaCentrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o. o.

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza polegająca min. na organizowaniu szkoleń, konferencji, rekreacji, prowadzeniu wydawnictw, doradztwie, pośrednictwie handlowym, działalności oświatowej dla młodzieży i dorosłych - spełnia postulaty współczesnej gospodarki rynkowej polegającej na aktywizacji rynku i jej uczestników.

Wykształcenie dobrego nawyku wśród osób dokształcających się na kursach, szkoleniach, a także wśród absolwentów Liceum i Szkoły Policealnej do dalszego kształcenia, stanowi istotny element możliwości Fundacji, powoduje rozwijanie rynku potrzeb lokalnego środowiska w miarę wzrostu gospodarczego.

Działalność szkoleniowa, językowa i oświatowa FWP, korzystanie z nowoczesnego zaplecza, rozważna polityka cenowa oraz honorowe wykonywanie funkcji członków Rady i Zarządu Fundacji są dotychczasowym gwarantem stopniowego rozwoju i stabilizacji FWP.